Tháng Bảy 27, 2022

Danh sách cổ đông lớn (6 tháng đầu năm 2022)

DANH SÁCH CĐ LỚN (6 tháng đầu năm 2022)
Tháng Bảy 27, 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ – Minh Phú và Shiok Meats ký…

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và Shiok Meats và đã ký Biên bản ghi nhớ để thành lập một cơ sở […]
Tháng Bảy 14, 2022

Báo cáo kết quả giảm vốn điều lệ

Báo cáo kết quả giảm vốn điều lệ
Tháng Bảy 14, 2022

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết…

Mẫu 7_CBTT.SGDHN – Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Tháng Bảy 8, 2022

CBTT – ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc giảm vốn điều lệ,  Công ty công bố thông tin […]