Tháng Bảy 27, 2023

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN – 6 THÁNG NĂM 2023

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN – 6 THÁNG NĂM 2023
Tháng Bảy 27, 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY – 6 THÁNG…

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ – 6 THÁNG NĂM 2023
Tháng Sáu 28, 2023

CBTT – KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM…

CBTT – Ký Hợp đồng với cty kiểm toán
Tháng Sáu 24, 2023

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG…

  Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023
Tháng Sáu 20, 2023

Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công bố thông tin bất thường – Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 (signed)