Tháng Bảy 14, 2022
logo_mpc

Báo cáo kết quả giảm vốn điều lệ

Báo cáo kết quả giảm vốn điều lệ
Tháng Bảy 14, 2022
logo_mpc

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết…

Mẫu 7_CBTT.SGDHN – Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Tháng Bảy 8, 2022
logo_mpc

CBTT – ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc giảm vốn điều lệ,  Công ty công bố thông tin […]
Tháng Bảy 8, 2022
logo_mpc

CBTT – THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc giảm vốn điều lệ,  Công ty công bố thông tin thay đổi […]
Tháng Sáu 25, 2022
logo_mpc

Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT

Thông báo thay đổi nhân sự – Mẫu 2 Danh sách người nội bộ và người có liên quan – Mẫu 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường […]