Tháng Ba 22, 2018

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN NĂM 2017 SO VỚI NĂM…

MPC-THU GIAI TRINH CHENH LECH LOI NHUAN NAM 2017 SO VOI CUNG KY
Tháng Ba 16, 2018

MPC-Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2017 –…

MPC-BCTC RIENG CTY ME NAM 2017 VN -DA KIEM TOAN
Tháng Ba 16, 2018

MPC-Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017- Đã kiểm toán

Minh Phu Corp_Bao cao tai chinh hop nhat 2017
Tháng Ba 12, 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018_MINH PHU SEAFOOD…

MPC-BB HOP DHCD 2018
Tháng Ba 10, 2018

Quy chế quản trị công ty Minh Phu Corp 2018

MPC quy che quan tri cty 2018 signed