Tháng Tám 8, 2017
logo_mpc

QĐ HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI VỐN CÔNG TY CON

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: 8 QD HDQT von cty con signed
Tháng Tám 2, 2017
logo_mpc

MPC – THƯ GIA HẠN NỘP BCTC QUÝ 2-2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MP-THU GIA HAN NOP BCTC QUY II NAM 2017
Tháng Bảy 21, 2017
logo_mpc

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY (bán niên 2017)

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: 10 MPC BC QTCT 6 thang 2017 signed
Tháng Năm 30, 2017
logo_mpc

CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC-THONG BAO KY HOP DONG KIEM TOAN 2017-2018
Tháng Năm 16, 2017
logo_mpc

MPC – BCTC CÔNG TY MẸ QUÝ I-2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC-BCTC CONG TY ME QUY I-2017