Tháng Năm 15, 2019
logo_mpc

MPC-BCTC HOP NHAT QUY I NAM 2019

MPC-BCTC HOP NHAT QUY I NAM 2019
Tháng Năm 14, 2019
logo_mpc

Bà Lê Thị Minh Quí, con gái Chủ tịch HĐQT đăng…

Minh Qui ban cp
Tháng Năm 14, 2019
logo_mpc

Ông Chu Văn An, TV HĐQT kiêm PTGĐ đăng ký bán…

Chu Van An ban co phieu
Tháng Năm 14, 2019
logo_mpc

Ông Lê Văn Điệp, TV HĐQT kiêm PTGĐ đăng ký bán…

LE VAN DIEP DANG KY BAN 3.930.890 CP MPC
Tháng Năm 13, 2019
logo_mpc

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

MPC Thu Huyen bao cao giao dich