Tháng Tư 24, 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1, 2018

MP-BCTC CTY ME QUY I NAM 2018
Tháng Tư 17, 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

MPC – 201804016 – facing – BCTN – 6PM
Tháng Tư 12, 2018

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

2018-04-10 ECEL MPC Major shareholder announcement[3]
Tháng Tư 6, 2018

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

2018-04-05 ECEL MPC Major shareholder announcement
Tháng Ba 27, 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 2017 – BẢN TIẾNG…

MPC-Separate Financial statements for the year ended 31 December 2017-Audited