Tháng Tám 23, 2017
logo_mpc

BCTC Hợp nhất 6 tháng – đã soát xét

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: BCTC HOP NHAT 6 THANG -DA SOAT XET -VN View English version here: BCTC […]
Tháng Tám 23, 2017
logo_mpc

BCTC Công ty mẹ 6 tháng – đã soát xét

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: BCTC CTY ME 6 THANG -DA SOAT XET -VN View English version here: BCTC […]
Tháng Tám 10, 2017
logo_mpc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: Bao Cao Tai Chinh Cong Ty Me Quy II Nam 2017
Tháng Tám 10, 2017
logo_mpc

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: Bao Cao Tai Chinh Hop Nhat Quy II Nam 2017
Tháng Tám 8, 2017
logo_mpc

QĐ HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI VỐN CÔNG TY CON

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: 8 QD HDQT von cty con signed