Tháng Sáu 3, 2023

Nghị quyết HĐQT phê duyệt nội dung và tài liệu họp…

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 03/06/2023, Hội đồng quản trị Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã ban hành Nghị quyết số 06NQ.HĐQT/MPC23 về việc Phê duyệt […]
Tháng Sáu 3, 2023

THƯ MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ 2023 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niêm 2023
Tháng Sáu 2, 2023

Nghị quyết 05.HĐQT – Phê duyệt giao dịch với các bên…

Nghị quyết 05 – Phê duyệt giao dịch của công ty với các bên có liên quan (signed)
Tháng Sáu 1, 2023

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ÔNG TAKANO TAKUMA GIỮ CHỨC VỤ GIÁM…

Thông báo bổ nhiệm Giám đốc tài chính – ông NAKANO TAKUMA
Tháng Năm 5, 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1-2023

BCTC HỢP NHẤT QUÝ 1/2023