Tháng Tám 15, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ – 6 THÁNG ĐẦU NĂM…

BCTC CTY MẸ – 6 THÁNG 2022 – ĐÃ SOÁT XÉT Giải trình BCTC cty mẹ Giấy ủy quyền ký BCTC cho ông Lê Văn Điệp […]
Tháng Tám 10, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II – NĂM 2022

BCTC HỢP NHẤT QUÝ II 2022 Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất sau thuế – quý II năm 2022 Giấy ủy quyền ký BCTC […]
Tháng Bảy 31, 2022

CÔNG VĂN XIN GIA HẠN BCTC HỢP NHẤT QUÝ II –…

MPC-CV XIN GIA HAN NOP BCTC HOP NHAT QUY II-2022
Tháng Bảy 31, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ II – 2022

BCTC CTY ME QUY II-2022 THƯ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN CTY MẸ QUÝ II – 2022
Tháng Bảy 27, 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu…

Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2022)