Tháng Tám 10, 2017

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: Bao Cao Tai Chinh Cong Ty Me Quy II Nam 2017
Tháng Tám 10, 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: Bao Cao Tai Chinh Hop Nhat Quy II Nam 2017
Tháng Tám 8, 2017

QĐ HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI VỐN CÔNG TY CON

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: 8 QD HDQT von cty con signed
Tháng Tám 2, 2017

MPC – THƯ GIA HẠN NỘP BCTC QUÝ 2-2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MP-THU GIA HAN NOP BCTC QUY II NAM 2017
Tháng Bảy 21, 2017

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY (bán niên 2017)

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: 10 MPC BC QTCT 6 thang 2017 signed