CBTT – THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Tháng Bảy 8, 2022
CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Tháng Bảy 14, 2022

CBTT – ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc giảm vốn điều lệ,  Công ty công bố thông tin thay đổi Điều lệ Công ty sau khi đã thực thực giảm vốn như sau:

Mẫu 08_CBTT.SGDHN – Công bố thông tin bất thường

ĐIỀU LỆ – 07.07.2022