Tháng Tám 8, 2017

QĐ HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI VỐN CÔNG TY CON

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: 8 QD HDQT von cty con signed
Tháng Tám 2, 2017

MPC – THƯ GIA HẠN NỘP BCTC QUÝ 2-2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MP-THU GIA HAN NOP BCTC QUY II NAM 2017
Tháng Bảy 21, 2017

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY (bán niên 2017)

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: 10 MPC BC QTCT 6 thang 2017 signed
Tháng Năm 30, 2017

CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC-THONG BAO KY HOP DONG KIEM TOAN 2017-2018
Tháng Năm 16, 2017

MPC – BCTC CÔNG TY MẸ QUÝ I-2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC-BCTC CONG TY ME QUY I-2017