Tháng Năm 30, 2017

CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC-THONG BAO KY HOP DONG KIEM TOAN 2017-2018
Tháng Năm 16, 2017

MPC – BCTC CÔNG TY MẸ QUÝ I-2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC-BCTC CONG TY ME QUY I-2017
Tháng Năm 16, 2017

MPC – BCTC HỢP NHẤT QUÝ I-2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC-BCTC HOP NHAT QUY I-2017
Tháng Năm 9, 2017

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC BB NQ DHCD TN 2017
Tháng Năm 2, 2017

Gia hạn CBTT BCTC Q1.2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: Gia han BCTC Quy I-2017