Tháng Ba 21, 2017

MPC – BCTC HỢP NHẤT 2016 – ĐÃ KIỂM TOÁN

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông báo chi tiết: MPC-BCTC HOP NHAT 2016 -VN -DA KIEM TOAN
Tháng Ba 16, 2017

MPC ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách tham dự…

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông báo chi tiết: 4_chot_ds_hop_co_dong_signed
Tháng Ba 1, 2017

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Click vào đường dẫn dưới đây để xem thông báo chi tiết: mpc_thay_doi_nhan_su_tan_anh_nghi_viec_signed
Tháng Ba 1, 2017

Quyết định của HĐQT

Click vào đường dẫn dưới đây để xem thông báo chi tiết: 2502 QD HDQT 2017 hopDHCD 2 signed_signed
Tháng Hai 21, 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Click vào đường dẫn dưới đây để xem thông báo chi tiết: Earls_Court_thay_doi_so_huu_co_dong_lon