Tháng Ba 12, 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018_MINH PHU SEAFOOD…

MPC-BB HOP DHCD 2018
Tháng Ba 10, 2018

Quy chế quản trị công ty Minh Phu Corp 2018

MPC quy che quan tri cty 2018 signed
Tháng Ba 10, 2018

Điều lệ công ty Minh Phu Corp (09-03-2018)

MPC Dieu le 9.3.18 signed
Tháng Ba 10, 2018

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

MPC DHCD 2018 Nghi Quyet
Tháng Ba 2, 2018

VỢ ÔNG LÊ VĂN ĐIỆP – ỦY VIÊN HĐQT ĐÃ MUA…

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: CONG BO THONG TIN