Tháng Năm 6, 2022

Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm ông Tsunoda Norihisa giữ chức…

Mẫu 02-CBTT.SGDHN – Thông báo thay đổi nhân sự Mẫu 03-CBTT.SGDHN – Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (clean) Nghị quyết […]
Tháng Năm 4, 2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường…

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2022 Nghị quyết 06NQ.HĐQT – Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
Tháng Tư 26, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ QUÝ I – 2022

BCTC CTY MẸ QUÝ I – 2022
Tháng Tư 18, 2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
Tháng Tư 18, 2022

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết…

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành