Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT
Tháng Sáu 25, 2022
CBTT – ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Tháng Bảy 8, 2022

CBTT – THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc giảm vốn điều lệ,  Công ty công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi đã thực thực giảm vốn như sau:

Mẫu 05_CBTT.SGDHN – Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

MPC -GIẤY CHỨNG NHẬN DKKD LẦN 10