Tháng Chín 19, 2022
logo_mpc

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú thông báo về việc lập danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu từ nguồn […]
Tháng Chín 19, 2022
logo_mpc

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIỀU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN…

 Thông báo Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ vốn chủ sở hữu UBCK phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ […]
Tháng Tám 30, 2022
logo_mpc

CBTT – Thông báo và Quyết định của SGDHN v/v chấp…

Căn cứ Công văn đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch do giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, […]
Tháng Tám 19, 2022
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Triển khai phương án phát hành cổ…

Nghị quyết HĐQT – Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
Tháng Tám 15, 2022
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT – 6 THÁNG ĐẦU NĂM…

BCTC HỢP NHẤT – 6 THÁNG 2022 – ĐÃ SOÁT XÉT Giải trình BCTC hợp nhất Giấy ủy quyền ký BCTC cho ông Lê Văn Điệp