Tháng Năm 10, 2022
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I – 2022

BCTC HỢP NHẤT QUÝ I – 2022
Tháng Năm 6, 2022
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm ông Tsunoda Norihisa giữ chức…

Mẫu 02-CBTT.SGDHN – Thông báo thay đổi nhân sự Mẫu 03-CBTT.SGDHN – Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (clean) Nghị quyết […]
Tháng Năm 4, 2022
logo_mpc

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường…

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2022 Nghị quyết 06NQ.HĐQT – Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
Tháng Tư 26, 2022
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ QUÝ I – 2022

BCTC CTY MẸ QUÝ I – 2022
Tháng Tư 18, 2022
logo_mpc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021