Tháng Tư 12, 2018
logo_mpc

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

2018-04-10 ECEL MPC Major shareholder announcement[3]
Tháng Tư 6, 2018
logo_mpc

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

2018-04-05 ECEL MPC Major shareholder announcement
Tháng Ba 27, 2018
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 2017 – BẢN TIẾNG…

MPC-Separate Financial statements for the year ended 31 December 2017-Audited
Tháng Ba 26, 2018
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2017 – BẢN TIẾNG ANH

MPC-Consolidated financial statements for the year ended 31December 2017-Audited
Tháng Ba 22, 2018
logo_mpc

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN NĂM 2017 SO VỚI NĂM…

MPC-THU GIAI TRINH CHENH LECH LOI NHUAN NAM 2017 SO VOI CUNG KY