Tháng Tư 20, 2020

Nghị quyết HĐQT các vấn đề liên quan đến việc tổ…

Nghị Quyết 06 NQ.HDQT20 – Xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2020
Tháng Tư 13, 2020

Báo cáo thường niên MPC 2019

Báo cáo thường niên – 2019 (MPC)
Tháng Tư 10, 2020

Nghị Quyết 05 NQ.HDQT20 về việc Bổ sung ngành nghề cho…

Nghị Quyết 05 NQ.HDQT20 – Bổ sung ngành nghề cho MPLA
Tháng Tư 1, 2020

Nghị quyết thay đổi người được ủy quyền CBTT_MPC

UQ CBTT cho Ms.Hương
Tháng Ba 26, 2020

Nghị Quyết 04TV.HDQT.20 – Tăng vốn Cty con

Nghị Quyết 04TV.HDQT.20 – Tăng vốn Cty con