Tháng Sáu 28, 2021

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết…

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành
Tháng Sáu 28, 2021

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu (thu…

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu (Thu hồi cổ phiếu ESOP)
Tháng Sáu 24, 2021

CBTT – Thay đổi nhân sự theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ…

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 01.NQ.ĐHĐCĐTN21 ngày 17/06/2021, phê duyệt thư từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Osada Tsutomu và bầu bổ […]
Tháng Sáu 19, 2021

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn điều lệ Cty…

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn điều lệ Cty thành viên (Minh Phát)
Tháng Sáu 18, 2021

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021