Tháng Mười 27, 2018

Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 10.11.2018

MPC Tai lieu hop DHCD bat thuong 2018 signed
Tháng Mười 24, 2018

THƯ MỜI VÀ GIẤY UỶ QUYỀN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 10.11.2018

MPC thu moi hop DHCD va Giay UQ
Tháng Mười 24, 2018

NGHỊ QUYẾT HĐQT BỔ SUNG NỘI DUNG HỌP ĐHĐCĐ

8 QD bo sung noi dung hop DHCD bat thuong signed
Tháng Mười 24, 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3, 2018

MPC-BCTC CTY ME QUY III-2018
Tháng Mười 18, 2018

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA THU HUYỀN – VỢ PTGĐ LÊ…

CONG BO THONG TIN_1