Tháng Mười Một 7, 2022
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III – 2022

BCTC HỢP NHẤT QUÝ III – 2022 GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN HỢP NHẤT
Tháng Mười Một 3, 2022
logo_mpc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Thông báo thay đổi điều lệ công ty (sau phát phát hành tăng vốn)
Tháng Mười Một 3, 2022
logo_mpc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Tháng Mười 31, 2022
logo_mpc

CÔNG VĂN XIN GIA HẠN BCTC HỢP NHẤT QUÝ III –…

Công văn xin gia hạn nộp BCTC hợp nhất quý III – 2022
Tháng Mười 29, 2022
logo_mpc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU…

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết