Tháng Tám 10, 2017
logo_mpc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: Bao Cao Tai Chinh Cong Ty Me Quy II Nam 2017
Tháng Tám 10, 2017
logo_mpc

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: Bao Cao Tai Chinh Hop Nhat Quy II Nam 2017
Tháng Tám 8, 2017
logo_mpc

QĐ HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI VỐN CÔNG TY CON

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: 8 QD HDQT von cty con signed
Tháng Tám 2, 2017
logo_mpc

MPC – THƯ GIA HẠN NỘP BCTC QUÝ 2-2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MP-THU GIA HAN NOP BCTC QUY II NAM 2017
Tháng Bảy 21, 2017
logo_mpc

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY (bán niên 2017)

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: 10 MPC BC QTCT 6 thang 2017 signed