Tháng Sáu 25, 2022

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 Thư mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Bản chính thức)  
Tháng Sáu 23, 2022

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 (UPDATE)

Chương trình ĐHĐCĐ Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2022 Quy chế bầu cử HĐQT năm 2022 Báo cáo của Hội đồng quản trị Báo cáo […]
Tháng Sáu 3, 2022

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Chương trình ĐHĐCĐ Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2022 Quy chế bầu cử HĐQT năm 2022 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Báo cáo […]
Tháng Sáu 3, 2022

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tài liệu ĐHĐCĐ thường niên…

Nghị quyết – Phê duyệt tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022
Tháng Sáu 2, 2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ 2022 Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022