Tháng Mười Một 7, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III – 2022

BCTC HỢP NHẤT QUÝ III – 2022 GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN HỢP NHẤT
Tháng Mười Một 3, 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Thông báo thay đổi điều lệ công ty (sau phát phát hành tăng vốn)
Tháng Mười Một 3, 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Tháng Mười 31, 2022

CÔNG VĂN XIN GIA HẠN BCTC HỢP NHẤT QUÝ III –…

Công văn xin gia hạn nộp BCTC hợp nhất quý III – 2022
Tháng Mười 29, 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU…

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết