Tháng Sáu 3, 2022

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Chương trình ĐHĐCĐ Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2022 Quy chế bầu cử HĐQT năm 2022 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Báo cáo […]
Tháng Sáu 3, 2022

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tài liệu ĐHĐCĐ thường niên…

Nghị quyết – Phê duyệt tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022
Tháng Sáu 2, 2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ 2022 Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022
Tháng Sáu 1, 2022

Quyết định HĐQT – Bổ nhiệm ông Trần Văn Thái giữ…

Nghị-quyết-HĐQT-Bổ-nhiệm-ông-Trần-Văn-Thái-giữ-chức-vụ-Phó-Tổng-giám-đốc-Tập-đoàn.pdf Mẫu 02_Thông báo thay đổi nhân sự – Bổ nhiệm ông Trần Văn Thái Mẫu 03_Danh sách người nội nộ và người có liên quan […]
Tháng Năm 10, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I – 2022

BCTC HỢP NHẤT QUÝ I – 2022