Tháng Mười 9, 2020

Nghị quyết HDQT – Phương án vay vốn của MPLA

Nghị quyết HDQT – Phương án vay vốn của MPLA
Tháng Mười 7, 2020

Nghị quyết HĐQT – Điều chỉnh danh sách CBCNV được mua…

Nghị quyết HĐQT – Điều chỉnh danh sách mua ESOP
Tháng Mười 5, 2020

CBTT Giao dịch bán Cổ phiếu quỹ

CBTT giao dịch bán Cổ phiếu quỹ
Tháng Mười 5, 2020

CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP

CBTT Phát hành cổ phiếu ESOP
Tháng Mười 2, 2020

Nghị quyết HDQT – Thành lập Cty CP Công Nghệ Otanics

Nghị quyết thành lập Cty CP Công nghệ Otanics