Tháng Ba 12, 2018
logo_mpc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018_MINH PHU SEAFOOD…

MPC-BB HOP DHCD 2018
Tháng Ba 10, 2018
logo_mpc

Quy chế quản trị công ty Minh Phu Corp 2018

MPC quy che quan tri cty 2018 signed
Tháng Ba 10, 2018
logo_mpc

Điều lệ công ty Minh Phu Corp (09-03-2018)

MPC Dieu le 9.3.18 signed
Tháng Ba 10, 2018
logo_mpc

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

MPC DHCD 2018 Nghi Quyet
Tháng Ba 2, 2018
logo_mpc

VỢ ÔNG LÊ VĂN ĐIỆP – ỦY VIÊN HĐQT ĐÃ MUA…

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: CONG BO THONG TIN