Tháng Bảy 8, 2022

CBTT – ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc giảm vốn điều lệ,  Công ty công bố thông tin […]
Tháng Bảy 8, 2022

CBTT – THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc giảm vốn điều lệ,  Công ty công bố thông tin thay đổi […]
Tháng Sáu 25, 2022

Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT

Thông báo thay đổi nhân sự – Mẫu 2 Danh sách người nội bộ và người có liên quan – Mẫu 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường […]
Tháng Sáu 25, 2022

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 Thư mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Bản chính thức)  
Tháng Sáu 23, 2022

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 (UPDATE)

Chương trình ĐHĐCĐ Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2022 Quy chế bầu cử HĐQT năm 2022 Báo cáo của Hội đồng quản trị Báo cáo […]