Tháng Ba 27, 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 2017 – BẢN TIẾNG…

MPC-Separate Financial statements for the year ended 31 December 2017-Audited
Tháng Ba 26, 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2017 – BẢN TIẾNG ANH

MPC-Consolidated financial statements for the year ended 31December 2017-Audited
Tháng Ba 22, 2018

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN NĂM 2017 SO VỚI NĂM…

MPC-THU GIAI TRINH CHENH LECH LOI NHUAN NAM 2017 SO VOI CUNG KY
Tháng Ba 16, 2018

MPC-Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2017 –…

MPC-BCTC RIENG CTY ME NAM 2017 VN -DA KIEM TOAN
Tháng Ba 16, 2018

MPC-Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017- Đã kiểm toán

Minh Phu Corp_Bao cao tai chinh hop nhat 2017