Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn điều lệ Cty thành viên (Minh Phát)
Tháng Sáu 19, 2021
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu (thu hồi cổ phiếu ESOP)
Tháng Sáu 28, 2021

CBTT – Thay đổi nhân sự theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 01.NQ.ĐHĐCĐTN21 ngày 17/06/2021, phê duyệt thư từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Osada Tsutomu và bầu bổ sung ông Tsukahara Keiichi là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự này:

Mẫu 02 – Thông báo thay đổi nhân sự – Mr. Tsukahara
Mẫu 03 – Danh sách người nội bộ và người có liên quan