Nghị quyết HĐQT – Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
Tháng Tám 19, 2022
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIỀU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tháng Chín 19, 2022

CBTT – Thông báo và Quyết định của SGDHN v/v chấp thuận thay đổi ĐKGD

Căn cứ Công văn đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch do giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Sở Giao Dịch Hà Nội đã ra Thông báo và Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch, chi tiết như sau:

Quyết định và Thông báo của SGDHN về việc chấp thuận thay đổi ĐKGD