Hoạt động- Thức ăn

Liên doanh Sản xuất thức ăn nhãn hiệu GROMINH

  • Liên doanh sản xuất với công ty Grobest.
  • Sản xuất thức ăn cho Tôm Sú và Tôm Thẻ đạt tiêu chuẩn BAP.
  • Sản xuất chất dinh dưỡng cho Tôm.