Đối tác

Đối tác chiến lược


Mitsui & Co.,Ltd
VIG
Gemadept
Enzyma
Grobest
BVIM
BVIM

Tổ chức phi chính phủ


Aquaculture Stewardship Council (ASC)
Global Aquaculture Alliences (GAA)
IUCN (International Union for Conversation of Nature)
SNV
Oxfarm International

logo