Tháng Ba 16, 2018
logo_mpc

MPC-Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2017 –…

MPC-BCTC RIENG CTY ME NAM 2017 VN -DA KIEM TOAN
Tháng Ba 16, 2018
logo_mpc

MPC-Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017- Đã kiểm toán

Minh Phu Corp_Bao cao tai chinh hop nhat 2017
Tháng Ba 12, 2018
logo_mpc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018_MINH PHU SEAFOOD…

MPC-BB HOP DHCD 2018
Tháng Ba 10, 2018
logo_mpc

Quy chế quản trị công ty Minh Phu Corp 2018

MPC quy che quan tri cty 2018 signed
Tháng Ba 10, 2018
logo_mpc

Điều lệ công ty Minh Phu Corp (09-03-2018)

MPC Dieu le 9.3.18 signed