Tháng Mười Một 21, 2017
logo_mpc

MPC-BÁO CÁO KQKD HỢP NHẤT 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC_BAO_CAO_KQKD_HOP_NHAT_10_THANG_DAU_NAM_2017
Tháng Mười Một 17, 2017
logo_mpc

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (THU HUYỀN)

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: Thu Huyen bc giao dich MPC web signed
Tháng Mười Một 14, 2017
logo_mpc

THƯ GIẢI TRÌNH KQKD QUÝ III-2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC-THU GIAI TRINH KQKD QUY III-2017
Tháng Mười Một 9, 2017
logo_mpc

BCTC HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC-BCTC HOP NHAT QUY III NAM 2017
Tháng Mười Một 9, 2017
logo_mpc

BCTC CÔNG TY MẸ QUÝ III NĂM 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MP-BCTC CTY ME QUY III-2017