Tháng Chín 18, 2018
logo_mpc

THU HUYỀN – VỢ PTGĐ LÊ VĂN ĐIỆP ĐĂNG KÝ MUA…

CONG BO THONG TIN
Tháng Chín 18, 2018
logo_mpc

MINH QUÍ – CON CHỦ TỊCH HĐQT ĐÃ MUA XONG 4,6…

Minh Qui bc giao dich cp
Tháng Chín 18, 2018
logo_mpc

DỊU MINH – THÀNH VIÊN HĐQT, PTGĐ BÁO CÁO KẾT QUẢ…

Diu Minh bao cao giao dich
Tháng Chín 5, 2018
logo_mpc

Giao dịch CP của người nội bộ

Minh Qui dk mua cp
Tháng Chín 5, 2018
logo_mpc

Giao dịch CP của người nội bộ

Minh Ngoc dk mua cp