Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021
Tháng Năm 27, 2021
THÔNG BÁO – ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 TỔ CHỨC 100% TRỰC TUYẾN
Tháng Sáu 5, 2021

Thư mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

MPC – Thư mời họp ĐHĐCĐ 2021

MPC-Giấy-ủy-quyền-họp-ĐHĐCĐ-2021

MPC – Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2021  (update ngày 05/06/2021)

MPC-Quy-chế-bầu-cử-HĐQT-năm-2021-1 (update ngày 05/06/2021)

0.-Chương-trình-ĐHĐCĐ

Báo-cáo-của-Hội-đồng-quản-trị

Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

Báo-cáo-của-Ban-kiểm-soát

1. Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020 – kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

3. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021

4. Tờ trình thù lao 2020 và kế hoạch thù lao 2021

5. Tờ trình chọn công ty kiểm toán

6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội nội về quản trị cty

6.1. Điều lệ công ty (update ngày 16/06/2021)

6.2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty  (update ngày 16/06/2021

7.Tờ trình ban hành quy chế hoạt động HĐQT

7.1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (update ngày 16/06/2021)

8.Tờ trình ban hành quy chế hoạt động BKS

8.1. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (update ngày 16/06/2021)

9. Tờ trình phương án bán cổ phiếu giá ưu đãi cho cán bộ (ESOP)

10. Tờ trình miễn nhiệm và danh sách để cử tv HĐQT

10.1. Letter of Resignation_Mr.Osada

10.2. Sơ yếu lý lịch – Mr. Tsukahara Keiichi

10.3. Danh sách người liên quan – Mr. Tsukahara Keiichi

Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ 2021

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021